Gingipak
!

Gingipak soft twist nr.1 10105

510501

183cm

Gingipak soft twist nr.2 10110

510502
183cm

Gingipak soft twist nr.3 10115

510503
183cm

Gingipak original 2-ply 10120

510504
183cm

Crownpak original 4-ply 10130

510505
183cm

Gingipak Z-Twist nr.00 10170

510506
183cm

Gingipak Z-Twist nr.1 10171

510507
183cm

Gingipak Z-Twist nr.2 10172

510508
183cm

Gingipak Z-Twist nr.3 10173

510509
183cm